Bibliografie Gheorghe Calciu (scrieri ale părintelui apărute în volume: 1984-2016)

Priester Gh. Calciu, Sieben Worte an die jungen Freun­de, Jon Dumitru Verlag, München, 1984.

Pr. Gheorghe Calciu, „Prefaţă” la vol. D. Bacu, Pi­­teşti, ed. a II-a, Editura „Cuvântul Românesc”, Hamil­ton/Canada, 1989 (prefaţa a fost inclusă şi în noile edi­ţii scoase în ţară: la Editura Atlan­tida, Bucureşti, 1991, pp. 9-15 [cu distor­siuni], şi la Editura Chris­­tiana, Bucu­reşti, 2011, pp. 11-18).

Preot Gheorghe Calciu, Şapte cuvinte către tineri, e­di­ţie în­grijită şi prefaţă de Răzvan Codrescu, Editura A­na­stasia (Col. „Omiletica”), Bu­cu­reşti, 1996. Father Gh. Calciu, Christ Is Calling You. A Course In Ca­ta­­comb Pastorship, St. Herman of Alaska Brother­­­hood, Pla­tina/California, 1997 (cuprinde cele şap­te cu­vin­­te către tineri).

Preot Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Rugăciune şi lu­mină mis­­tică. Eseuri şi meditaţii religioase, cu un cu­vînt înainte de Răzvan Codrescu, Edi­tu­ra Dacia (Col. „Ho­­mo religio­sus”), Cluj-Napo­ca, 1998.

Pr. Gheorghe Calciu, „Biserica în lumea con­tem­po­ra­nă” [pp. 7-10], în volumul Romfest 2000: Despre ros­tul româ­nilor la 2000 de ani de la Naş­terea Mîntui­to­rului nostru Iisus Hristos. Conferin­ţe şi comunicări ti­pă­rite cu binecu­vîn­tarea Prea Fericitului Părinte Te­oc­­tist, Pa­­triarhul Bise­ri­­cii Ortodoxe Române, volum e­di­tat de Asociaţia Ro­mână pentru Cultură şi Ortodoxie, cu spri­jinul publicaţiilor Scara (Revistă de oceano­gra­fie or­to­­doxă – Bucureşti) şi Puncte cardinale (Pe­rio­dic inde­pen­dent de orientare naţional-creştină – Sibiu), Bucu­reşti-Sibiu, 2000.

Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Războiul în­tru Cu­vînt. Cu­­­vin­tele către tineri şi alte mărturii, ediţie îngri­ji­tă, prefaţă şi note de Răzvan Co­dres­cu, Editura Ne­mira (Col. „Alfa & Omega”), Bucureşti, 2001.

Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Homo ameri­canus. O ra­dio­grafie ortodoxă, ediţie îngrijită şi prefaţă de Răz­­van Co­drescu, Editura Christiana, Bucureşti, 2002 (reed. 2007).

Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa, „Cuvînt îna­inte” [pp. 7-10] la volumul Occidentali convertiţi la Orto­doxie. Şase ipo­­s­­taze mărturisitoare, ediţie îngrijită de Răzvan Codrescu, Editura Christiana (Col. „Tainele cre­­­­dinţei”), Bucureşti, 2002. Edi­ţia a do­ua, revăzută şi substanțial adăugită, în­grijită de Răz­van Co­dres­cu: Occiden­tali conver­tiţi la Ortodoxie. Dru­muri spre Adevăr, Edi­tura „Lu­mea Credinţei” (Se­ria „Orientale lu­men”), Bu­­­cu­reşti, 2012.

Preot Gheorghe Calciu-Dumitreasa, „Un ne­vred­nic cu­­vînt înainte la o carte de mare şi sfîn­tă vrednicie” [pp. 5-14], în volumul Ioan Iano­lide, Întoarcerea la Hris­tos. Document pentru o lume nouă, ediţie îngrijită la Mănăstirea Diaco­neşti, Editura Christiana (Col. „Pre­danie a Măr­tu­risitorilor Ro­­mâni din Închisori”), Bu­­­cureşti, 2006.

Testamentul Părintelui Calciu (1925-2006). Ul­ti­mele sale cu­vinte, cu un portret biografic şi şap­te evocări, volum alcă­tuit de Răzvan Co­dres­cu, Lucian D. Popescu şi Claudiu Târ­ziu, Editura Chris­tiana (Col. „Cruciaţii secolului XX”), Bu­cu­­reşti, 2007.

Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, Sufe­rinţa ca bine­cuvîntare, ediţie îngrijită de Ieromonah Savatie Baş­­tovoi, Editura Cathisma, Bu­cureşti, 2007 (reed. 2008).

Părintele Gheorghe Calciu, Mărturisitorul pri­gonit. Pre­­dici, eseuri şi meditaţii religioase, Edi­tu­ra Crigarux (Seria „Credo”), Piatra Neamţ, 2007.

Viaţa Părintelui Gheorghe Calciu, după mărtu­riile sa­le şi ale altora, ediţie îngrijită la Mănăstirea Dia­coneşti, cu o pre­doslovie a Înalt Prea Sfin­­ţitului Barto­lomeu Valeriu Anania, Editura Chris­tiana, Bucureşti, 2007.

Părintele Gheorghe Calciu, Cuvinte vii. „A sluji lui Hris­tos înseamnă suferinţă”, ediţie îngrijită la Mănăsti­rea Diaco­neşti, Editura Bonifaciu, Bacău, 2009 (cu un cuvînt înainte de pr. Dumitru Pă­un).

Lucian D. Popescu, Introducere în omiletica Pă­rin­telui Gheor­ghe Calciu, Editura Christiana (Col. „Cru­cia­ţii secolu­lui XX”), Bucureşti, 2010 (con­ţine integral cu­vintele către tineri, adnotate şi co­­men­­ta­te).

Father George Calciu, Interviews, Talks and Ho­mi­lies, in­tro­duction by Federica Mathewes Green, St. Her­­­man Press, Platina, 2010 (cea mai bună ediție străină).

Preot Gheorghe Calciu, „Fiţi jertfelnici!”. De la cu­vin­tele că­tre tineri la mărturiile testamentare, ediţie în­grijită, pre­faţă şi note de Răzvan Co­dres­­­­­cu, cu o post­faţă de Lucian D. Popescu, Edi­tura Christiana (Col. „Cruciaţii secolului XX”), Bu­­­cureşti, 2012

Dezgroparea Părintelui Calciu. Dosarul unui a­buz, mic documentar îngrijit de Răzvan Codrescu, Editura Christiana (Col. „Învățături și rîndu­ieli ortodoxe”, București, 2014 (cuprinde și cîte­va texte ale părintelui).

Părintele Gheorghe Calciu, Cele șapte Cuvinte către tineri. Viața. Acatistul. Către canoninzare, Mănăstirea Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil – Petru Vodă/Editura Scara Print – București, 2014.

Gheorghe Calciu, Sieben Worte an die Jugend, Edition Hagia Sophia, Wachtendonk, 2014 (o altă traducere decît cea din 1984, a lui Johannes Zultner, noul traducător fiind Nicolae Robert Geisler).

Părintele Gheorghe Calciu, Cuvintele către ti­neri, ediție îngrijită și postfață de Răzvan Co­dres­cu, Editura Christiana, București, 2015.

Un glas care te cheamă: Părintele Gheorghe Calciu, album fotografic, Editura Bonifaciu, f. l., 2016 (cu fragmente din Cele 7 cuvinte către tineri în română, engleză și greacă).