Documente

Sentința de caterisire a părintelui Gheorghe Calciu de către consistoriul eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor (1984)

SENTINŢA NR. 9/1984
Şedinţa de la 4 octombrie 1984 Completul de judecată format din:

PREŞEDINTE: Preot …
MEMBRI: Preot …, Preot …
ACUZATOR: Preot …, Inspector patriarhal …
GREFIER: Diacon …

Subsemnaţii, membri ai Consistoriului Eparhial de pe lângă Sf. Arhiepiscopie a Bucureştilor, ne-am întrunit astăzi, data de mai sus, la sediul Consistoriilor bisericeşti, din str. Maria Rosetti nr. 53, sector 2, şi în şedinţa de judecată am procedat la judecarea cauzei disciplinare a Pr. Prof. CALCIU GHEORGHE DUMITREASA, domiciliat în Bucureşti, str. Ghirlandei nr. 9, sector 6, ce formează obiectul dosarului nr. 147/1984, trimis în judecata disciplinară a Consistoriului Eparhial Bucureşti în baza rechizitoriului introductiv nr. 9539/1984, în conformitate cu art. 68, lit. b şi d din Regulamentul de procedură bisericească al Instanţelor disciplinare şi de judecată bisericească, pentru abaterile şi delictele de care s-a făcut vinovat, după cum urmează:

ÎN FAPT:

Preotul Calciu Gh. Dumitreasa a funcţionat ca profesor la Seminarul Teologic din Bucureşti, însă la data de 1 sept. 1978, când i s-a desfăcut contractul de muncă şi deci i-a încetat activitatea, potrivit hotărârii Comisiei de disciplină a Seminarului din data de 15 iunie 1978 şi aprobată de către Sinodul Mitropolitan în şedinţa din 5 iulie 1978.

Sf. Arhiepiscopie a Bucureştilor, cu adresa nr. 9297/ 1978,  i-a oferit un post în cadrul administraţiei Centrului parhial; pentru îndeplinirea îndatoririlor canonice – de a sluji şi a se împărtăşi ca preot – a fost repartizat, ca îmbisericit la biserica parohiei Militari I.

Preotul Gheorghe Calciu Dumitreasa nu s-a prezentat la parohia Militari I şi nici nu a acceptat angajarea într-un post din administraţia Centrului eparhial, totuşi a îndeplinit acţiuni sacerdotale în postul vacant de preot de la parohia “Sfânta Vineri” Colentina din Capitală.

Pentru reglementarea situaţiei canonice ca preot, Sf. Arhiepiscopie a Bucureştilor, cu adresa nr. 569/1979, l-a invitat la Centrul eparhial pentru a-şi alege unul din posturile vacante de preot, dar P. C. Sa nu a acceptat nici de data aceasta să fie încadrat într-un post de preot la o parohie.

Pe data de 22 august 1984, Pr. Prof. Gheorghe Calciu Dumitreasa a înregistrat o cerere la Sfânta Arhiepiscopie a Bucureştilor, sub nr. 9365/1984, prin care solicită reîncadrarea în postul de profesor de limba franceză şi Noul Testament la Seminarul teologic, fără a informa, în mod sincer şi precis, că în perioada 1979-1984 a fost reţinut şi închis de organele de stat, lăsând numai să se înţeleagă că a fost în detenţie, încercând, prin aceasta să se sustragă prevederilor Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Instituţiilor de învăţământ teologic din Biserica Ortodoxă Română şi Regulamentului de procedură al Instanţelor disciplinare şi de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române.

Ori, în Regulamentele menţionate se arată textual: “Cazurile de abateri de la disciplina bisericească se trimit şi în judecata Consistoriului bisericesc eparhial de către Chiriarhul locului (art. 132 – Regulamentul Instituţiilor de învăţământ teologic) şi “dacă vreunul dintre cei supuşi judecăţii bisericeşti va fi condamnat definitiv de instanţele penale, cei în cauză vor fi traduşi din oficiu în judecata bisericească, pentru aplicarea sancţiunilor disciplinare, după gravitatea sancţiunilor penale”…

ÎN DREPT:

A săvârşit abaterile şi delictele prevăzute de: Art. 2. lit g; Art. 3 lit. s şi y; Art. 13, 15, 16 şi 29 din Regulamentul de procedură al Instanţelor disciplinare şi de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române şi Sfintelor Canoane: 31, 39 şi 94 Apostolice; 8 IV Ecumenic; 5 Antiohia; 5 Gangra; 10-11 Cartagina şi cele paralele, 80 Sinodul VI Ecumenic etc.

Pentru cele de mai sus, preotul profesor Gheorghe Calciu Dumitreasa este trimis în faţa Consistoriului Eparhial pentru a fi judecat şi sancţionat potrivit dispoziţiunilor Sfintelor Canoane, Regulamentului de procedură bisericească şi legilor în vigoare.

Dosarul a  fost înregistrat la Consistoriul Eparhial sub nr. 147/13 septembrie 1984 şi conform art. 131 din Regulamentul de procedură bisericească s-a fixat termen pentru data de 20 septembrie 1984, fiind citat preotul profesor Calciu Gheorghe Dumitreasa pentru ora 8.30, conform citaţiei nr. 144/1984.

Refuzând primirea şi semnarea citaţiei conform procesului verbal de constatare, înregistrat la Consistoriu sub nr. 151/1984, (dos. fil. 22), Instanţa, de acord cu opinia acuzării, a acordat un nou termen, fiind recitat a doua oară pentru data de 4 octombrie 1984, ora 8.00 dimineaţa, conform citaţiei nr. 152/1984, de data asta cu aplicarea art. 134 alin. II, din acelaşi Regulament.

Şi de această dată Pr. Prof. Calciu Gheorghe Dumitreasa a refuzat primirea şi semnarea citaţiei conform procesului-verbal de constatare înregistrat la Consistoriul Eparhial sub numărul 160/1984, dosar f. 35.)

Pentru termenul de azi, 4 octombrie 1984, procedura fiind îndeplinită, taxa neachitată, iar strigările făcute; lipsă preotul profesor Calciu Gheorghe Dumitreasa.

Întrucât preotul profesor Calciu Gheorghe Dumitreasa a fost citat a doua oară şi cu menţiunea expresă a prevederilor art. 134 al. II, avînd în vedere şi cazul mai grav al sus-numitului, articol.131, Instanţa Hotărăşte a se trece la judecarea fondului cauzei pentru data de astăzi.

P.C. Preşedinte dă cuvântul Onoratei Acuzări care prin P.C. Inspector Eparhial, Pr. …, în concluziile sale scrise şi depuse la dosar, f. 39-44, citite în instanţă susţine în final următoarele: “Având în vedere gravitatea abaterilor şi delictelor, ţinând seama de principiul juridic în cazul cumulului de abateri şi delicte, şi ţinând seama mai ales şi de prevederile Sfintelor Canoane, care prevăd pedeapsa maximă pentru delictele comise şi continuitatea lor, cer să se aplice preotului profesor CALCIU GHEORGHE DUMITREASA pedeapsa prev. în art. 4, paragraf B, lit. d din Regulamentul de procedură bisericească, adică “CATERISIREA” (dosar f. 44).

Se suspendă şedinţa pentru pronunţare.

La redeschiderea şedinţei, după o oră, şi pentru divergenţe de opinii în sânul Completului de Judecată, se amână pronunţarea pentru ziua de 6 oct. 1984, orele 12.00, când Instanţa s-a pronunţat în lipsa pârâtului preot profesor Calciu Gheorghe Dumitreasa. Dezbaterile fiind închise,

CONSISTORIUL EPARHIAL BUCUREŞTI

DELIBERÂND

Asupra cauzei disciplinare a preotului profesor Calciu Gh. Dumitreasa, domiciliat în Bucureşti, str. Ghirlandei nr. 9, bl. 44, sc. III, et. II, ap. 91, trimis în judecata Consistoriului Eparhial Bucureşti, prin rechizitoriul introductiv nr. 9539/1984, şi având în vedere actele dosarului (f. 1-47), puse în discuţia părţilor în proces, susţinerile Onor Acuzări, Preotul Prof. Calciu Gh. Dumitreasa, fiind lipsă şi judecat cf. art. 134, al II din Regulamentul de procedură bisericească, reţine următoarele:

Având în vedere:

– că preotul profesor Calciu Gheorghe Dumitreasa a funcţionat ca profesor de lb. franceză la Seminarul teologic din Bucureşti, numit aici pe dat de 1 sept. 1972, prin transfer de la Şcoala generală nr. 144, sect. 6, Bucureşti;

– că în timpul cât a funcţionat ca profesor la Seminarul teologic a dat dovadă de indisciplină, iar activitatea sa cu elevii nu s-a supus hotărârilor Consiliului profesoral, fapt ce a determinat Consiliul să hotărască excluderea din rândul cadrelor didactice şi suspendarea sa din postul de profesor al Seminarului teologic Buc. cu data de 17 mai 1978;

– că Sinodul Mitropolitan al Sfintei Mitropolii al Ungro-Vlahiei, în şedinţa din 5 iulie 1978, examinând hotărârea Consiliului profesoral al Seminarului teologic şi analizând motivaţiile şi piesele de la dosarul ce i-a fost întocmit, aprobă hotărârea Consiliului de judecată al Seminarului teologic din Bucureşti, luată potrivit art. 56 lit. g din Regulamentul şcolilor de învăţământ şi anume încetarea angajării preotului Calciu Gheorghe Dumitreasa, din postul de profesor la Seminarul teologic din Bucureşti;

– că drepturile de retribuţie i s-au achitat însă până la data de 1 septembrie 1978, când i s-a desfăcut contractul de muncă şi deci i-a încetat activitatea ca profesor la seminar;

– că Sfânta Arhiepiscopie a Bucureştilor, cu adresa nr. 9297/1978, i-a oferit un post în cadrul administraţiei Centrului Eparhial, iar pentru îndeplinirea îndatoririlor canonice de a sluji şi a se împărtăşi ca preot, a fost repartizat ca îmbisericit la parohia Militari I;

– că preotul Calciu Gh. Dumitreasa nu s-a prezentat la Parohia Militari I pentru îmbisericire şi nici n-a acceptat angajarea într-un post din administraţia Centrului Eparhial, manifestând faţă de Autoritatea superioară bisericească nesupunere, neascultare, lipsă de bunăcuviinţă şi sfidare, având o atitudine de frondă şi totală insolenţă, solicitând postul de măturător pe dealul Patriarhiei (temei nr. 8943/17 mai 1984), atitudine şi insolenţă pe care o repetă şi în cererea din 22 august 1984 (temei nr. 365/1984): “reiterez vechea solicitare din 17 mai 1978, a postului de măturător pe dealul Patriarhiei”, scrie personal în cererea menţionată, dos. f. 8, dar nu solicită un post de preot;

– că, pentru reglementarea situaţiei canonice, ca preot, Sfânta Arhiepiscopie a Bucureştilor, cu adresa nr. 569/17 ianuarie 1979 l-a invitat din nou la Centrul Eparhial pentru a-şi alege unul din posturile vacante de preot, dar, pe adresa menţionată, numitul preot a scris şi a semnat: “Doresc să slujesc Biserica Ortodoxă Română, şi o voi sluji până la moarte, dar postul meu este de profesor la Seminar, din care am fost scos abuziv şi prin încălcarea tuturor legilor creştine” (dosar, f. 12);

– că, mai mult, autoritatea bisericească a arătat faţă de preotul Calciu Gh. Dumitreasa foarte multă înţelegere şi bunăvoinţă şi i-a îngăduit în mod tacit ca să săvârşească acţiuni sacerdotale în postul vacant de preot de la parohia “Sfânta Vineri”-Colentina din Capitală, alături de preotul paroh din vremea aceea, Zarea Anatolie (dos. f. 17);

– că permanent preotul Calciu Gh. Dumitreasa a manifestat desconsiderare, dispreţ, neascultare şi nesupunere faţă de ordinele Autorităţii superioare bisericeşti şi faţă de actele de bunăvoimţă, înţelegere şi îngăduinţă ale acesteia;

– că, în acest timp, pr. prof. Calciu Gh. Dumitreasa a desfăşurat o activitate potrivnică învăţăturii Bisericii noastre, precum şi intereselor superioare de Stat, fapt ce a dus la reţinerea, judecarea şi condamnarea la închisoare de către organele de Stat, în perioada 1979-1984, deşi în cererea înregistrată la Centrul eparhial sub nr. 9365/22 aug. 1984 nu menţionează aceasta, nici nu ataşează “biletul de liberare”;

– că la dosarul cauzei se află, în extras, sentinţa nr. 35/4 mai 1979, dată de către Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti, din care rezultă că numitul preot a fost condamnat la 10 ani închisoare, interzicerea drepturilor prev. de art. 64, lit. a şi b, C. Penal, pe timp de 5 ani şi confiscarea parţială a averii, pentru infracţiunea de complot, prev. de art. 167, alin. 1 şi 2 C. Penal, raportat la art. 157 al.2 C. Penal, sentinţă rămasă definitivă, respingându-i-se recursul prin Decizia nr. 49/ 6 iunie 1979, dată de Tribunalul Suprem – Secţia Militară, (dos. f.  36);

– că, din aceeaşi sentinţă mai rezultă că numitul preot “Condamnatul a început executarea pedepsei la 10 martie 1979 şi a fost pus în libertate la 20 august 1984, fiind graţiat în baza Decretului nr. 290/1984, care prevede amnistierea unor infracţiuni şi graţierea unor pedepse;

– că, potrivit art. 29 din Regulamentul de procedură al Instanţelor disciplinare şi de judecată al Bisericii Ortodoxe Române, se stipulează în mod expres: “Dacă vreunul dintre cei supuşi judecăţii bisericeşti va fi condamnat definitiv de instanţele penale pentru vreo crimă sau pentru vreun delict…, cei în cauză vor fi traduşi, din oficiu, în judecata bisericească, pentru aplicarea sancţiunilor disciplinare, după gravitatea sancţiunii penale”;

– că deci Autoritatea superioară bisericească, potrivit prevederilor acestui articol, a fost obligată să trimită şi a trimis în Judecata Consistoriului Eparhial pe preotul profesor Calciu Gh. Dumitreasa, avându-se în vedere şi prevederile art. 132 din Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Instituţiilor de învăţământ teologic din Biserica Ortodoxă Română în care se precizează: “Cazurile de abateri de la disciplina bisericească se trimit şi în judecata Consistoriului bisericesc eparhial de Chiriarhul locului”;

– că Autoritatea superioară bisericească a procedat identic şi cu un alt preot care a fost condamnat de instituţiile penale de judecată şi al cărui proces se află pe rolul de judecată al Consistoriului Eparhial (a se vedea cazul preotului ILIUŢĂ CONSTANTIN de la parohia Scurtu Mare. Protoieria Videle, rechizitoriul introductiv nr. 10.673/1984 şi care a ataşat la cererea către P. F. Părinte Patriarh IUSTIN şi Biletul de liberare);

– că, înainte de a fi reţinut, judecat şi condamnat de organele de stat, preotul profesor Calciu Gh. Dumitreasa a dat dovadă de lipsă de sinceritate în declaraţii, nesupunere, sfidare şi comportare necuviincioasă faţă de Autoritatea superioară bisericescă, astfel, în fişa personală şi în autobiografia dată cu ocazia transferării în postul de profesor la Seminarul teologic din Bucureşti, septembrie 1972, nu a declarat că a fost condamnat şi că a făcut detenţie înainte de anul 1963;

– că, preotul Calciu Gh. Dumitreasa a continuat să manifeste desconsiderare, dispreţ, neascultare, nesupunere şi sfidare faţă de ordinele Autorităţii superioare bisericeşti, cu ocazia îndeplinirii procedurii pentru a se prezenta la Consistoriul Eparhial, pe data de 20 septembrie 1984, refuzând semnarea citaţiilor şi a proceselor verbale întocmite de către persoanele anume însărcinate cu îndeplinirea procedurii de vestire, conform Regulamentului de procedură, art. 79-80, şi refuzând să le primească (dos. f. 22 şi 38);

– că, preotul profesor Calciu Gh. Dumitreasa, dispreţuind şi nesocotind învăţătura Bisericii, lăsată nouă ca îndreptar de Mântuitorul şi Sfinţii Apostoli, de “a ne supune înaltelor stăpâniri” (Rom. XIII, 1-2), prin cuvânt şi prin faptă, s-a împotrivit autorităţii de stat şi s-a angajat în grupări care subminează securitatea statului;

– că această activitate a sa, ostilă intereselor superioare şi securităţii statului, a determinat organele respecive ca să-l condamne la 10 ani închisoare în baza art. 157, al. 1, şi 2 Cod penal, raportat la art. 157 al. 2 Cod penal, pentru infracţiunea de complot şi trădare, prin transmiterea de secrete, şi să-i aplice şi prevederile art. 64, lit. a şi b. din Codul penal, privind interzicerea drepturilor pe timp de 5 ani;

– că, având în vedere prevederile art. 29 din Regulamneul de procedură bisericească alin. 1 şi 3, prin care se arată că aplicarea sancţiunii disciplinare trebuie să ţină seama de gravitatea sancţiunii penale şi de faptul că în Sentinţa de condamnare s-a dispus şi suspendarea drepturilor prevăzute în art. 64, lit. a şi b din Codul penal, iar pedeapsa aplicată a fost de zece ani închisoare şi că, “în consecinţă”, preotului în cauză i se va aplica una din pedepsele prevăzute la art. 4, pgrf. B, după gravitatea cazului;

– că preotul Calciu Gh. Dumitreasa, stăruind în cererile sale de a i se da “postul de măturător pe dealul Patriarhiei”, s-a exclus singur din rândul clericilor Bisericii noastre;

– că, ţinând mai ales seama de prevederile Sfintelor Canoane, care dispun pedeapsa maximă, conform Canonului 55 Apostolic, pentru un cleric care defaimă pe episcopul său “ca să se caterisească”, deoarece pe căpetenia poporului tău nu trebuie să o vorbeşti de rău, iar “dacă cineva ar defăima pe împărat sau dregător, fără dreptate, să-şi ia osânda, iar dacă este cleric să se caterisească, conform Canonului Apostolic 84;

– că, având în vedere abaterile şi delictele comise, cum şi continuitatea lor, de care se face vinovat preotul Calciu Gh. Dumitreasa, ele fiind dovedite cu actele de la dosar, se reţin şi se încadrează în Art. 2, lit. g; Art. 3, lit. s şi y; Art. 13, 15, 16, şi 29 din Reg. de proced. Biser.; Sfintele Canoane 31, 39, 55, 56 şi 84 Apostolice; 8 şi 18 ale Sinodului IV Ecumenic; 34 al Sinodului VI Ecumenic, 5 Antiohia, 11, 15 şi 62 Cartagina şi cele paralele.

Având în vedere şi prevd. Art. 170, 171, 172 şi 173 din Regulamentul de procedură bisericească;

Pentru aceste motive

CONSISTORIUL EPARHIAL BUCUREŞTI

DELIBERÂND

În urmare cu opinia Organului Acuzării,

În unanimitate şi în numele legii,

HOTĂRĂŞTE:

Aplică preotului profesor CALCIU GHEORGHE DUMITREASA pedeapsa prev. de art. 4, prgr. B, lit. d din Regulamentul de procedură bisericească, adică “CATERISIREA”.

Pedeapsă cu drept de recurs la Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în termen de 15 zile de la data primirii sentinţei de cel în cauză.

Cu 500 lei taxă de Consistoriu, 300 lei taxă de judecată şi 200 lei amânare termene, total 1.000 lei (una mie).

Dată şi citită în şedinţa de azi, 6 oct. 1984, ora 13.00.

PREŞEDINTE: Pr. …
MEMBRI:1. Pr. …, 2. Pr. …
GREFIER: Diac. …

Aici puteți citi: Contestația trimisă de Pr. Gheorghe Calciu Sfântului Sinod cu privire la decizia de caterisire a consistoriul eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor (1984)